Opcje zaawansowane
dzisiaj jest Czwartek, 18.12.2014
       
Sytuacja na rynku pracy - marzec 2012
09-05-2012  | autor:Dr Anna Barwińska-Małajowicz  | źródło:PORP
grafika

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2012 ROKU – WYBRANE TENDENCJE

 

Analiza danych GUS wykazała, że w marcu 2012 r. stopa bezrobocia w Polsce w stosunku do ubiegłego miesiąca br. nieco się obniżyła (o 0,2 pkt. proc.).  Natomiast w ujęciu rdr stopa bezrobocia pozostała w marcu 2012 r. na niezmienionym poziomie, wynosząc 13,3%. We wszystkich województwach odnotowano w analizowanym miesiącu spadek liczby bezrobotnych, najsilniejszy w następujących województwach: podlaskim - o 2,4% (o 1,7 tys. osób), opolskim - o 2,1% (o 1,1 tys. osób), lubuskim - o 2% (o 1,3 tys. osób), podkarpackim - o 2% (o 3,2 tys. osób) i świętokrzyskim - o 2% (o 1,8 tys. osób).

 

Województwo podkarpackie nadal znajduje się w grupie regionów o najwyższej stopie bezrobocia, zajmując wraz z województwem lubuskim czwarte miejsce od końca; wyższą stopę bezrobocia zanotowano w takich województwach jak: warmińsko-mazurskie (21,1%), zachodniopomorskie (18,5%), kujawsko-pomorskie (17,8%). Sytuacja na podkarpackim rynku pracy przedstawiała się zatem w analizowanym miesiącu nadal bardzo niekorzystnie. Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się w marcu br. na Podkarpaciu na poziomie 16,3% i była nieco niższa w stosunku do lutego br. (o 0,2 pkt. proc.). W przekroju powiatowym najwyższą stopę bezrobocia w końcu marca br. odnotowano w następujących powiatach: niżańskim (24,3%), brzozowskim (24,0%), bieszczadzkim (23,3%),
i strzyżowskim (22,7%), natomiast najniższy poziom stopy bezrobocia wystąpił w Krośnie
i Rzeszowie (odpowiednio 7,6% i 8,2%).

 

Wykres 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w % (stan w końcu miesiąca)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Warszawa oraz Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

 

W marcu br. odnotowano w woj. podkarpackim niewielki spadek liczby bezrobotnych (o 3 218 osób) w ujęciu mdm, natomiast w ujęciu rdr zaobserwowano wzrost (o 1 397 osób). Według stanu na koniec marca 2012 r. w województwie podkarpackim zarejestrowano ogółem 153 156 osób bezrobotnych, w tym nieco ponad połowę stanowiły kobiety: 51,0% (78 108 kobiet). Nieznaczna poprawa sytuacji na rynku pracy w ujęciu mdm spowodowana była – jak wynika z informacji otrzymanych z urzędu pracy – wzrostem liczby wyłączeń z ewidencji, które z kolei związane były przede wszystkim z rozpoczęciem prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie i leśnictwie, w związku z czym bezrobotni zaczęli podejmować prace sezonowe.

 

Po raz pierwszy od dłuższego czasu odnotowano niewielki spadek liczby bezrobotnych na podkarpackiej wsi. W końcu marca 2012 r. obszary wiejskie zamieszkiwało 95 233 osób tj. 62,2 %ogółu bezrobotnych (w końcu lutego 2012 r. – 97 463). Udział osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych był – podobnie jak w miesiącu ubiegłym br. – najwyższy w dwóch powiatach województwa, tj. przemyskim (100%) oraz brzozowskim (90,4%).

 

Dane z rynku pracy pokazują, że cała polska gospodarka zwalnia. Dobitnym tego dowodem zarówno w skali Polski, jak i w odniesieniu do Podkarpacia, są informacje opisujące dynamikę zatrudnienia. Według danych GUS przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw na terenie całego kraju w marcu br. wyniosło 5538,9 tys. osób, a tym samym wzrosło tylko o 0,5 pkt. proc. w stosunku  do marca 2012 r., natomiast w ujęciu miesięcznym zanotowano spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce (o 0,1 pkt. proc.). Podobne tendencje zaobserwowano również w województwie podkarpackim. Przeciętne zatrudnienie w podkarpackim sektorze przedsiębiorstw w marcu br. wyniosło 231,3 tys. osób i było tylko o 1,2 pkt. proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wobec wzrostu o 5,1% przed rokiem), natomiast w ujęciu miesięcznym obniżyło się o 0,2 pkt. proc.

 

W opinii głównego ekonomisty BRE Banku E. Pytlarczyka „w kolejnych miesiącach dynamika zatrudnienia nadal będzie hamować, jednak w skali znacznie mniejszej niż w 2009 roku”1. Za główną przyczynę wyhamowania dynamiki zatrudnienia uznać należy fakt, że przedsiębiorstwa realizują przede wszystkim inwestycje odtworzeniowe (nie prowadząc, ani nie planując nowych inwestycji). Pod znakiem sporego niepokoju stoi sytuacja na rynku pracy w drugim półroczu 2012 r., bowiem zdaniem A. Czerniaka, ekonomisty Kredyt Banku, „firmy będą zwalniały pracowników tymczasowych zatrudnionych do różnych prac podczas turnieju Euro 2012”2.

 

Trudna sytuacja dotyczy również obszaru płac. W skali Polski w marcu 2012 r. przeciętne wynagrodzenie w polskim sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 3770,66 zł (miesiąc wcześniej wynosiło 3568,32 zł).  Wynagrodzenia były wyższe zarówno w ujęciu rdr jak i mdm. W stosunku do marca ubiegłego roku nastąpił wzrost wynagrodzenia o 3,8%, co jednak przy inflacji na poziomie 3,9% w stosunku rocznym (odnotowanej w marcu 2012) oznacza realny spadek wynagrodzeń w Polsce. 

 

Na tle sytuacji ogólnopolskiej warunki płacowe na Podkarpaciu kształtowały się zdecydowanie gorzej. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podkarpackim sektorze przedsiębiorstw w marcu br. wynosiło zdecydowanie mniej niż w skali Polski (2972,08 zł) mimo, że było o 4,7% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 2,4% w marcu 2011 r.) oraz o 2,1% wyższe w ujęciu mdm. Analiza porównawcza płac w podkarpackim sektorze przedsiębiorstw z wynagrodzeniami w sektorze publicznym oraz prywatnym wykazuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym w marcu br., osiągając poziom 3520, 86 zł (wzrost o 8,4% w ujęciu rdr), ukształtowało się na wyższym poziomie niż w sektorze przedsiębiorstw. Natomiast w sektorze prywatnym ukształtowało się na poziomie 2918,83 zł (tj. o 4,6% wyższym niż przed rokiem, a o 1,3% wyższym niż w ubiegłym miesiącu br.), osiągając tym samym poziom nieco niższy niż wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Wspomnieć należy, że istotnym czynnikiem, który decyduje o ograniczeniu podwyżek wynagrodzeń jest (obowiązująca od lutego br.) podwyżka składki rentowej o 2 pkt. proc., która zwiększa pozapłacowe koszty pracy, a tym samym nie skłania pracodawców do podnoszenia wynagrodzeń.

 

Reasumując, podkarpacki rynek pracy osiąga znacznie słabsze wyniki niż rynek pracy w skali ogólnokrajowej, zarówno ze względu na występujący tutaj duży brak popytu na pracę, jak również w zakresie poziomu płac, a trudna sytuacja na rynku pracy powoduje, że pracownicy nie domagają się podwyżek.

 

Oprac. dr Anna Barwińska-Małajowicz

Źródła: Publikacje oraz dane statystyczne GUS Warszawa, Urząd Statystyczny Rzeszów, WUP Rzeszów.

 


1 Realne zarobki Polaków coraz niższe, http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/611202,realne_zarobki_polakow_coraz_nizsze.html (data dostępu: 02.05.2012).
 
2 Ibidem.

POWRÓT
PDF
DRUKUJ
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyślij link mailem